Nhà hàng - Khách sạn

Du lịch Đông Nam Á thay đổi thế nào trong 10 năm qua?

Lượng du khách đến Đông Nam Á đang dần phục hồi sau đại dịch nhưng vẫn không đạt được con số ấn tượng như năm 2019. Chỉnh phủ các nước đang tập trung nhiều chính sách để thúc đẩy.